Literati

Fè yon sèl ak nati a


Tankou Mòy te ka di l nonm yo rele Badio a pa janm di anyen ki bon dènye mwa sa yo. Men gen yon dènye bagay li pote ki te fè m reflechi.

“Fè yon sèl ak nati a”.

Menm kan mèt koze a toujou ap repete l nan yon kontèks vakam (Pou blag), lè n pran tan poun panse ak li n ap wè li ka itil pou lavi.

Fè yon sèl ak nati a se rejwenn plas nou nan mitan sa ki te kreye. Se retounen nan lè Adan ak Èv te toutouni nan jaden an, lè yo patko manje pòm nan, lè yo patko santi li nesesè pou yo bouche kò yo. Lè manti patko antre nan sibkonsyan limanite.

Nou bay manti pou divès rezon. E se pa sèl ak pawòl ki sot nan bouch nou. Li ka sa n chwazi met sou nou, mòd lavi nou afiche a, atifis nou ofri pou n suiv kouran sosyete n nan. Nou konn twouve li nesesè e menm bon pou nou kache dèyè manti yo. Men chak fwa nou fè l, nou santi se tankou nou t ap kouvri tèt nou pou moun pa wè vrè pèsonaj nou ye a. Dèfwa se paske nou wont tèt nou, dèfwa se paske nou vle fè plezi, nou vle yo aksepte nou. Men tou li konn vin tankou yon bagay natirèl, n ap bay manti tout tan.

Men nan nenpòt ka li ye a, poze tèt nou ti kesyon sa: se moun ki anfas nou yo n ap bay manti oubyen pwòp tèt pa nou? 

Repons lan pa lwen. Jis pran tan pou n koute ti vwa ki anndan nou an. Sa anpil moun rele konsyans lan. Lè n fè yon zak ki pa sa, ti vwa sa a pap kite n anpè. Nou ka toufe l pou lòt moun pa tande l men li pap sispann klewonnen nan zòrèy nou. 

Jan pwovèb la dil: ” twou manti pa janm fon”. Sa ki vle di nenpòt jan w ap bite sou verite a kanmenm. Verite se fòs natirèl. Ou pa fouti bare l lawout. L ap pete nan figi w. Li rèd? 

Enben ann eseye parèt toutouni, parèt jan nou ye a, parèt sa nou ye a. Sèl imaj pou n vann se sa ki mache ak son nou an. Sispann chèche ran. Aprann aksepte, aprann renmen tèt nou. Fè lavi nou vin yon liv tou louvri.

Ann chèch lamoni ant sa n ap di, sa n panse, sa n ap fè. Si nou ka viv mistè sa n ap ka fè yon sèl ak nati a!

Mussa