Literati

An n fè politik

Sa gen 7 ou 8 jou depi anpil nan nou bloke lakay nou. Se pa premye fwa sa ap rive nou, kòmansman mwa jiyè ane pase nou te viv prèske menm bagay la. Li ka pa deranje tout moun nan menm nivo, nou tout ka pa viv li menm jan. Men sa k sèten, li deranje nou tout. N ap dakò ansanm tou koz blokaj sila yo pa lòt sinon yon seri pratik politik.

Politik, yon mo nou pa gen twò bon rapò ak li isit. Nan imajinè kolektif nou, li vin gen yon sans ki pa twò pozitif, nou di li vin genyen paske nou panse sa pa t toujou konsa. Rapò nou ak nosyon sila a dejenere nèt ak jenerasyon 90 la. Pou anpil moun, pou nou pa di pi fò, ki fè pati jenerasyon sila a, politik pa bagay moun ak prensip fè. Bagay konsa pa fèt pou bon moun. Malerezman gen yon seri zak kèk aktè politik poze nan dènye deseni yo ki kore mòd konsepsyon sa a. Men eske nou ka chita sou sèl sa yo pou n defini politik la?

Youn nan pi gran filozòf monn lan konnen, Aristote, defini politik tankou yon mannyè pou moun byen viv ansanm. Kidonk politik pa bagay sal yo vle fè nou konprann li ye a. Se yon zouti k ap chèche viv ansanm paske li konnen se sèl fason moun ka viv byen.

Politik la pa sal. Se moun ki fèl yo, se moun nou kite fèl yo ki sal. An nou pa pran vye imaj yo ba nou sou politik la pou n jistifye dezangajman nou nan koze peyi a. Chak fwa nou pa angaje nou se devwa nou nou pa fè. Li pa yon mistè pou pèsonn sitou dènye jou sa yo : Peyi nou an se yon peyi pòv. E Daniel Fignolé te di : ” devwa tout pòv, anvan tout bagay, se fè politik “. Jodi a li plis pase yon devwa pou mwen menm, ou menm, pou nou tout fè politik.

Dayè se sèl jan nou ka redefini mo a, se sèl jan nou ka tounen nan definisyon Aristote la. An nou pran responsabilite n fas ak pwoblèm peyi a ap konfwonte. An nou wè tèt nou tankou moun ki dwe angaje n pou chanje sa. Lekòl politik nou (nan KONBIT’ay) pa ba n dwa plenyen ni lonje dwèt sou moun pou di se yo ki responsab. Nan plas plenyen toutan, nou chèche yon altènativ. Pou n pa tante lonje dwèt sou moun, nou di se nou ki responsab sa k ap fèt yo. Li pa fasil men se sèlman lè w konnen se ou ki lakoz yon pwoblèm ou ka aji sou pwoblèm sa.

Yon moun ki pa vle fè politik pa ta dwe ap plenyen lè sa pa bon pou li. Yon moun ki pa deside enplike l pou chanje yon koze ki gen konsekans li pa toujou swete sou lavi l, pandan l ka fè sa, pa senpman yon viktim li konplis tou.

An nou pa kite moun sal ap fè politik epi pou n di politik se bagay moun sal. Yon bagay k ap chèche viv ansanm pa ka bagay moun sal. Se bagay pa nou li ye. An nou pran afè nou nan men moun yo. An nou fè politik!

Badio ak Mussa