Literati

Fèy klòch

Lavale Jakmèl se yon komin moun ki ap viv ladan l yo devlope bon jan rapò ak plant. Flè se bagay moun yo renmen lòtbò a, fason yo mete yo tribòbabò nan kay yo paka pa atire atansyon vizitè komin nan.
Flè divès kalte. Youn pi bèl pase lòt.

Pami yo, gen youn ki kapab atire atansyon yon moun plis pase yon lòt, paske l sèvi lantouray pou anpil kay lòtbò a. Menm jan ak Pòtoprens yo ba li non fèy klòch.

Kisa fèy klòch la ye ?

Nan fouye zo nan kalalou nou rive jwenn non syantifik li ki se : Datura Stramonium.
Men yo rele l fèy klòch isit pou fòm li.
Lè li vèt li vle gen yon koulè wòz, lè l seche li vle sanble ak fèy tabak.
Se li ki rele konkonm zonbi a tou ki se youn nan eleman kle yo itilize nan pwosesis zonbifikasyon an – yon fenomèn ki gen eksplikasyon syantifik li.

Yo konn itilize fèy klòch la pou fè sèvi dwòg tou. Nan yon premye tan yo konn mete l seche epi fimen l, konsa tou yo konn fè te avè l. Te klòch se youn nan dwòg likid ki pi danjere pou bon konprann moun pa bò isit. Gen anpil moun apre yo fin bwè te sila ki tou delala, ki tou pèdi kapasite larezonnen, bonlanj yo kouri kite yo tankou grandèt yo ta di.
Sa ki montre a klè apre nan dekorasyon yon plant konsa kapab itil, li se yon danje.
Kèk fwa san yo pa konnen ki risk yo ap pran gen moun ki kontinye konsome l, e gen lòt moun ki konnen ki sa l ka fè ki kontinye sèvi avè l pou fè lòt moun malveyan.

Men nou remake malgre tout pwoblèm sila yo fèy klòch la ka lakoz, leta pa gen pyès mezi li pran pou l kontwole kilti l sou bout tè nou an. Poutan, nou konnen gen kèk lòt plant, pami yo nou ka site “marijuana”, sa yo rele bòz la pa bò isit e ki gen gwo entèdiksyon sou li, malgre prèv syantifik plant sa gen yon seri kontribisyon pozitif li pote pou lamedsin.
Kontribisyon fèy bòz la pou ede moun jere kèk pwoblèm sante yo genyen se youn pami agiman ki pi solid lajislatè yon seri peyi itilize pou legalize konsomasyon l.

Nou konnen kijan kilti ak konsomasyon marijuana (bòz) gen gwo entèdiksyon sou li isit.
Nan imajinè kolektif la, lè yon moun konsome ou byen vann bòz, jijman yo souvan ale nan sans negatif.
Èske se pa yon pwoblèm grav, lè yon lòt plant ki pi toksik ap taye banda nan lantouray kay moun yo pandan yon lòt ki kapab ede lamedsin se nan kache moun ap kiltive l
epi konsome l ?
Èske se pa mank enfòmasyon ( konesans) ki fè fèy klòch la aksepte nan sosyete a pandan marijuana kondane ?
Se yon seri kesyon nou ka poze. Repons yo ka varye selon moun ki ap reponn nan.
Sa k sèten, marijuana (bòz) entèdi men nou konnen nan ki nivo li vann ak konsome isit, poutan klòch la pa gen pyès entèdiksyon sou li, moun pa twò sèvi avè l isit pase sa.

Badio