Literati

Arthura

Arina m pa konn ki kote sa ap mennen m.
Mwen evite mande tèt mwen sa tou, m konnen m ka pa jwenn repons.

Nan yon seri sitiyasyon pito w pran yon move desizyon pase w pran youn a demi.
Koupe tout kontak ak yon moun pa yon bagay ki toujou fasil, men l souvan nesesè.

Eben Arthura se yon fi mwen sonje ki koulè rad ki te sou li premye ak dezyèm fwa m wè l, sa gen 2 lane ak kèk pousyè ; mwen sonje koulè fa l te gen sou bouch li dezyè m fwa a, kout peny li tou. Se pa ti bèl fanm nan te bèl non jou sa.

Yo di dyab la nan detay yo men mwen se paradi m ki nan detay ki gen rapò ak manmzèl yo nan tèt mwen.
Tankou frajilite l ak sansibilite l ki parèt a klè chak fwa l ri ; dwèt li ki tou piti ou pata di men ti sè m nan ki poko ka byen kenbe reyalite mond li ap viv ladan l lan ; ezitasyon ki gen nan fason l mache, menm ezitasyon w jwenn nan kèk lòt pati nan lavi l, sitou lè l dwe pran yon desizyon epòtan.
Kòman m ka ede w konprann pi byen Arina ? M pa konn si sa rive w deja lè yon moun ap satiyèt emosyon w detanzantan pandan w pa toujou konn ni kijan ni kilè w ka di l men sa l fè w. Sitou si kèk fwa w eseye di l epi reyaksyon ou byen repons li pa toujou sa w t ap tann nan.

Lè konsa w pa sou pale ankò, ou kenbe afè w pou ou. Ou fè gwo kòlèt.
Men m rive konprann se pa toujou pi bon demach la sa.
Mwen konprann kounya zanmitay ou byen relasyon anmoure ka mouri toufe lè se ego nou plede kite pale.
Mwen konprann kounya, menm lè w pa jwenn repons ou swete yo sa pa dwe anpeche w pale sou sa w santi.
Mwen konprann kounya repons ou swete yo ka pa toujou vini toutsuit.
Se vre, fè santiman mache ak tan se yon ekwasyon ki difisil, sitou pou yon enpasyan tankou m, men rezilta
yo ka fè kè w kontan.

M konprann tou :
Pa gen nèg ki jènjan an reyalite, senpman gen nèg ki rive mete mo sou sa yo santi pi fasilman pase yon lòt, selon kiyès ki anfas yo.
Avèk li mwen pa te nèg sa, ou byen m pa te nèg sa ase m panse.
Antouka Arthura pa mouri men l pa la ankò pou mwen tou.

Badio